katso tÄStä Yksityiset
kotipalvelujen tarjoajat

Yhteystiedot

Eteläisen kotihoidon palveluesimies,

044 718 6775 ja 044 718 6756

 

Keskisen alueen kotihoidon palveluesimies,

044 718 3610, 044 718 7306 ja 044 718 1606

 

Pohjoisen alueen kotihoidon palveluesimies,

044 718 3413 (Mäntylä, Männistö, Saarijärvi)

044 718 3440 (Päiväranta-Inkilänmäki)

044 718 3440 (Puijonlaakso)

 

Karttulan kotihoidon palveluesimies,

044 718 4914

Karttulan kiertävä kotipalvelu,

045 524 106 841

Nilsiän kotihoidon palveluesimies,

044 748 2531

 

Nilsiä, Jenulan alueen kotihoito

(tiimi 1), 044 748 2695

 

Nilsiä, keskustan alueen kotihoito

(tiimi 2), 044 748 2694

 

Nilsiä, Simolan alueen kotihoito

(tiimi 3), 044 748 2655

 

Riistaveden ja Vehmersalmen kotihoidon palveluesimies,

044 718 6775

 

Juankosken kotihoidon palveluesimies

044 718 8431

 

 

Ikääntyvän asuminen

Neuvoja ikääntyvän ihmisen turvalliseen kotona asumiseen.

Lue lisää aiheesta

 

UUSI KOTI?

Ikääntyessäsi saatat tarvita uuden kodin, jossa saat nykyistä helpommin apua ja palveluita.

Lue lisää aiheesta

Kotipalvelut

 

Kotisairaala

 

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa. Kotisairaala korvaa tai lyhentää hoitoa vuodeosastolla. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektio-, haava- ja saattohoitopotilaita. Kotisairaala tarjoaa myös määräaikaista hoitoa, kuntoutusta ja palveluntarpeen arviota akuutin sairauden/sairaalahoitojakson jälkeen niille potilaille, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa entuudestaan. Jatkohoidon suunnittelu ja järjestely aloitetaan välittömästi asiakkuuden alkaessa.

 

Kotisairaalan potilaaksi tulaan aina viranomaisen yhteydenoton/lähetteen perusteella. Hoito on määräaikaista ja toteutettavissa Kuopion kantakaupungin alueella. Kotisairaalassa on sairaanhoitaja paikalla joka päivä klo 8-21. Lääkärituesta vastaa kotihoidon lääkäri, joka tekee myös kotikäyntejä. Kotisairaalajakson aikana on mahdollisuus myös fysioterapeutin kotikäyntiin/kotikäynteihin. Yöaikainen hoito toteutetaan yhteistyössä ensihoidon ja kotihoidon yöhoidon kanssa. Lehtolakoti toimii saattohoitopotilaiden tukiosastona.

 

Kotona asuvan etuudet, asunnon muutostyöt  ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki löytyy tästä linkistä.

 

Kotihoidossa palvelu annetaan asiakkaan kotona

 

Kuopiossa tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotiin järjestetään erilaisia palveluja. Palvelun tarve voi johtua vammasta, sairaudesta tai vanhuudesta. Palvelun tarve ja asiakkaan toimintakyky kartoitetaan kotikäynnillä asiakkaan luona. Kun kotona asuminen ei enää onnistu kotihoidon palvelujen turvin, yksi mahdollisuus on siirtyä palveluasumisen piiriin.

Kotisairaanhoito ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Kotisairaanhoidon kotikäynnillä kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne. Kotikäynnin tavoitteena on tukea kotona asumista ja arvioida asiakkaan palveluntarve.

Kaupungin kotisairaanhoitajat tekevät myös hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä kuopiolaisten ikäihmisten luo. Käynnit perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen.

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään 77-vuotiaiden kuopiolaisten luo. Kotikäyntiä tarjotaan 77 vuotta täyttäville kuopiolaisille lähetettävässä kirjeessä, jossa kerrotaan kotikäynnin tarkoituksesta ja annetaan ohjeet ajan varaamiseksi kotisairaanhoitajalle. Käynti on maksuton.

 

Kotihoidon myöntämisperusteet

Tutustu Kotihoidon omavalvontasuunnitelmaan.

Kotihoitotiimien aluehaku

Löydät kotihoidon tiimisi ja kotisairaanhoitajasi puhelinnumeron

 

Kuopion Karttapalvelun aluejakokartalta.

 

Kotisaattohoito

Kuopion kaupungin kotihoidossa on mahdollisuus kotisaattohoitoon. Kotihoito toimii yhteistyössä KYS:n ja Harjulan sairaalan saattohoidon tukiyksikön kanssa. Tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä saattohoito toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten / läheisten kanssa sovitun hoitosuummintelman mukaan.

Kotihoidon asiakasmaksulaskuri

 

Ateriapalvelut

 

Ateriapalvelut on tarkoitettu vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan ruokailustaan. Ateriapalveluna tarjotaan yksi lounaaksi tarkoitettu ateria päivässä. Ateriat toimitetaan joko kotiin tai asiakas voi käydä syömässä palvelukeskuksessa ja palvelutalossa.

Kuopion kaupungin ateriapalvelut: 017 183 245 ja 044 718 4914 (Karttula)

Perusturva- ja terveyslautakunta vahvistaa ateriapalvelujen myöntämisperusteet ja asiakasmaksut vuosittain.

Ateriapalvelujen myöntämisperusteet

Asiakasmaksut

 

 

Turvapalvelut

 

Hyvinvointiteknologiaopas, lukuversio (pdf) (tulossa)

Hyvinvointiteknologiaopas, tulostettava versio (pdf) (tulossa)

Perusturva- ja terveyslautakunta vahvistaa turvapalvelujen myöntämisperusteet vuosittain.

Turvapalvelujen myöntämisperusteet

 

 

Omaishoito

 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa, jossa hoidon antaa omainen, läheinen tai muu henkilö. Hoitajana voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Tukea ei voi myöntää yksityiselle palveluntuottajalle.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu:

  • hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja hoitajalle annettavasta
  • hoitopalkkiosta,
  • vapaasta ja
  • omaishoitoa tukevista palveluista, kuten päiväkeskustoiminnasta, vuorohoidosta tai kotiin tuotetuista palveluista.

Hoitopalkkio on porrastettu kahteen maksuluokkaan, jonka suuruus ja myöntämisperusteet päätetään vuodeksi kerrallaan määrärahojen mukaisesti. Perusturva- ja terveyslautakunta päättää myöntämisperusteet vuosittain.  Myöntämisperusteet vahvistetaan vuosittain perusturva- ja terveyslautakunnassa.

Omaishoitajan vapaan järjestäminen

Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa.

Vapaan järjestämisen vaihtoehtoja ovat:

  • päiväryhmätoiminta: yhteisö ja toimintakeskuspalvelu -sivulla
  • omaishoitajan sijaistaminen toimeksiantosopimuksella
  • omaishoidon tuen palveluseteli
  • kaupungin järjestämä vuorohoito.

Muita palveluja omaishoidon tuen asiakkaille

Ulkoiluavustaja

Ulkoiluavustaja on kaupungin kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille suunnattua palvelua. Toiminta kustannetaan kaupungille lahjoituksena saaduista perintörahoista ja tehtävää hoitaa kaupungin työntekijää. Apu kohdennetaan asiakkaille, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta ulkoiluun. Pyörätuoliasiakkaita ulkoiluun ei voida ottaa

 

Ikäihmisten ja erityisryhmien asuminen

 

Jos kotona asuminen ei ole mahdollista, etsitään asumiseen muita vaihtoehtoja. Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Asukkaat maksavat asumisesta vuokraa ja palveluista peritään asiakasmaksut. Ennen tuetumpaan asumispalveluun siirtymistä muut mahdolliset avohoidon keinot tukea asumista nykyisessä asumismuodossa tulee olla kartoitettu ja arvioitu.

Tuettu asuminen

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Perhehoito

Perhehoito on ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa, jolloin asukkaalla on mahdollisuus  perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Vanhusten perhehoidon toimintaohje

Perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa

liite vammaispalvelut

Palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Laitospalvelut

Sosiaalihuollon laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitospalveluja voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai jatkuvasti, päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti.

Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.

Vanhusten palveluohjaus

Puhelinpalvelu arkisin klo 8–11 tai 12:30-13:30

Puh. 017 183 245

vanhustenpalveluohjaus(at)kuopio.fi

 

 

 

Hoivapalvelukeskukset

 

Pitkäaikaishoito

Kuopion kaupungilla on pitkäaikaishoidon laitospaikkoja Puijonlaakson, Riistaveden, Nilsiän ja Maaningan  palvelukeskuksissa,  Harjulan sairaalan osastoilla 8-10 ja Karttulan terveysaseman vuodeosastolla.

 

Leväsen palvelukeskus

Paikkoja muistisairaille tai muille pitkäaikaista asumispaikkaa tarvitseville kuopiolaisille. Palvelukeskus sijaitsee Leväsen kaupunginosassa noin 8 km Kuopiosta etelään.

Lue lisää Leväsen palvelukeskuksesta

 

Puijonlaakson palvelukeskus

Puijonlaakson palvelukeskus Puijonlaakson palvelukeskuksessa toimii kaksi 41-paikkaista pitkäaikaishoidon/vuorohoidon osastoa. Palvelukeskuksessa toimii myös 7-paikkainen Iltaruskokoti.

Lue lisää Puijonlaakson palvelukeskuksesta

 

Riistaveden palvelukeskus

Riistaveden palvelukeskuksessa on hoivaosasto Lemmikki, jossa on 12 pitkäaikaishoivan paikkaa ja hoitokoti Valpuri, jossa on 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Lue lisää Riistaveden palvelukeskuksesta

 

Lokottaja ja hoitokoti Ollukka Nilsiässä

Tehostetun asumispalvelun yksikkö Ollukka ja pitkäaikaishoidon yksikkö Lokottaja sijaitsevat Nilsiässä.

Lue lisää Lokottajasta ja hoitokoti Ollukkasta

 

Hoitokoti Liisanpiha Karttulassa

Tehostetun asumispalvelun 12 paikkainen yksikkö Liisanpiha sijaitsee Karttulassa.

Lue lisää hoitokoti Liisanpihasta

 

Ainola sekä hoitokodit Viljami ja Kotikulma Maaningalla

Tehostetun asumispalvelun yksiköt Viljami ja Kotikulma sekä pitkäaikaishoidon yksikkö Ainola sijaitsevat Maaningalla.

Lue lisää Ainolasta sekä hoitokoti Viljamista ja Kotikulmasta

 

Iivolan palvelukeskus Juankoskella

Vanhusten asumispalvelut

Lue lisää Iivolan palvelukeskuksesta

 

 

 

Palvelutalot ja ryhmäkodit

 

Palvelutalot ja ryhmäkodit Kuopion kaupungin sivuilla:

Ainolan ryhmäkoti

Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula, 044 718 4976

 

Villenpihan ryhmäkoti

Sairaalakatu 10, 72100 Karttula, 044 718 4975

 

Kotipihan ryhmäkoti

Sairaalakatu 10, 72100 Karttula, 044 718 4974

 

Mäntykampus

Melankatu 10 B, 70500 Kuopio, 044 718 3622

 

Asumisyksikkö Väinölä, 044 718 3318

Asumisyksikkö Ilmatar, 044 718 3323

 

Tervetuloa asumaan Mäntykampuksen alueelle (pdf)

Kuvia sisustuksesta

 

Mäntylä, Untamonkatu 5,

70500 Kuopio, 044 718 3413

 

Alava, Siikaniemenkatu 6,

70620 Kuopio, 044 718 3610

 

Pyörö, Pyörönkaari 28,

70820 Kuopio, 044 718 6756

 

Suokatu, Maljalahdenkatu 7,

70100 Kuopio, toimisto 044 718 1690

 

Ryhmäkoti Iltarusko

Sammakkolammentie 12, 70200 Kuopio, 044 718 3440

 

Tervaniityn asumispalveluyksikkö

Tervaniitynkatu 3, 70840 Kuopio, 044 718 3525

 

Tervetuloa asumaan Tervaniittyyn -esite (pdf)

 

Ryhmäkoti Iltatuuli 2

Kalevantie 4, 73300 NILSIÄ, 044 748 2627

 

Karhitien pienryhmäkoti

Karhitie, 7330 NILSIÄ, 044 748 2626

 

 

Karttapalvelu (kirjoita karttasovellukseen palveluasunnon katuosoite ilman postinumerotietoja)

 

 

Muita asuntojen tarjoajia

 

 

Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry

Untamonkatu 5, 70500 Kuopio, 017 264 8400

 

Vanhusten ja lasten tuki -säätiö r.s.

Mailatie 4, 70200 Kuopio, 017 282 0118

 

Riistaveden Vanhustentukiyhdistys ry

Pölläkänmäentie 200 71160 Riistavesi

Kirsti Karhunen-Meyers, hallituksen pj.

0449747788

 

Vehmersalmen

Vanhustenkotiyhdistys ry

Repopellontie 311, 71310 Vehmersalmi, 050 326 7727

 

Nilsiän Vanhustensuoja ry

Tilhintie 1-3, 73300 Nilsiä, 044 328 1143

 

Pihlajakodit-yhdistys ry

Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula, 044 067 8560







