Savon Senioripalvelut
Savonsenioripalvelut – koti

Ikäihmisten neuvontapiste Kuopiossa

Avoinna arkisin klo 9–15 Suokadun toimintakeskuksella.

Neuvonta palvelee ikäihmisten hyvään elämään, kotona asumiseen ja arjessa pärjäämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontaa tarjotaan yhdistysten, yritysten ja kaupungin palveluista, sekä niiden myöntämiskriteereistä.

Puhelin: 017 183 245 ja chat kaupungin verkkosivuilla.

Chatin palveluajat ja yhteystiedot: klo 9-12 chatissa, joka löytyy www.kuopio.fi/ikaihmistenneuvonta -sivuilta oikeasta alareunasta Asiakaspalvelu-nimellä. Chatin kautta on mahdollisuus käynnistää myös videovälitteinen yhteys yhteydenottajan ja chatin työntekijän kesken.

YHTEYSTIEDOT

Eteläisen kotihoidon palveluesimies:

044 718 6775 ja 044 718 6756


Keskisen alueen kotihoidon palveluesimies:

044 718 3610, 044 718 7306 ja 044 718 1606


Pohjoisen alueen kotihoidon palveluesimies:

044 718 3413 (Mäntylä, Männistö, Saarijärvi)

044 718 3440 (Päiväranta-Inkilänmäki)

044 718 3440 (Puijonlaakso)

Virtuaalikotihoito, lue lisää (pdf)

Yhteystiedot:

Vanhusten palveluohjaus puhelinpalvelu
arkisin klo 8–11 tai 12.30-13.30 017 183 245 vanhustenpalveluohjaus@kuopio.fi

Karttulan kotihoidon palveluesimies: 044 718 4914

Karttulan kiertävä kotipalvelu: 045 524 106 841

Nilsiän kotihoidon palveluesimies: 044 748 2531

Nilsiä, Jenulan alueen kotihoito: (tiimi 1), 044 748 2695

Nilsiä, keskustan alueen kotihoito: (tiimi 2), 044 748 2694

Nilsiä, Simolan alueen kotihoito: (tiimi 3), 044 748 2655

Riistaveden ja Vehmersalmen kotihoidon palveluesimies:
044 718 6775

Juankosken kotihoidon palveluesimies
044 718 8431

KOTISAIRAALA

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa. Kotisairaala korvaa tai lyhentää hoitoa vuodeosastolla. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektio-, haava- ja saattohoitopotilaita. Kotisairaala tarjoaa myös määräaikaista hoitoa, kuntoutusta ja palveluntarpeen arviota akuutin sairauden/sairaalahoitojakson jälkeen niille potilaille, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa entuudestaan. Jatkohoidon suunnittelu ja järjestely aloitetaan välittömästi asiakkuuden alkaessa.

Kotisairaalan potilaaksi tulaan aina viranomaisen yhteydenoton / lähetteen perusteella. Hoito on määräaikaista ja toteutettavissa Kuopion kantakaupungin alueella. Kotisairaalassa on sairaanhoitaja paikalla joka päivä klo 8-21. Lääkärituesta vastaa kotihoidon lääkäri, joka tekee myös kotikäyntejä. Kotisairaalajakson aikana on mahdollisuus myös fysioterapeutin kotikäyntiin/kotikäynteihin. Yöaikainen hoito toteutetaan yhteistyössä ensihoidon ja kotihoidon yöhoidon kanssa. Lehtolakoti toimii saattohoitopotilaiden tukiosastona.

Kotona asuvan etuudet, asunnon muutostyöt ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki löytyy tästä linkistä.

KOTIHOIDOSSA PALVELU ANNETAAN ASIAKKAAN KOTONA

Kuopiossa tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotiin järjestetään erilaisia palveluja. Palvelun tarve voi johtua vammasta, sairaudesta tai vanhuudesta. Palvelun tarve ja asiakkaan toimintakyky kartoitetaan kotikäynnillä asiakkaan luona. Kun kotona asuminen ei enää onnistu kotihoidon palvelujen turvin, yksi mahdollisuus on siirtyä palveluasumisen piiriin.


Kotisairaanhoito ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Kotisairaanhoidon kotikäynnillä kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne. Kotikäynnin tavoitteena on tukea kotona asumista ja arvioida asiakkaan palveluntarve.

Kaupungin kotisairaanhoitajat tekevät myös hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä kuopiolaisten ikäihmisten luo. Käynnit perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen.

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään 77-vuotiaiden kuopiolaisten luo. Kotikäyntiä tarjotaan 77 vuotta täyttäville kuopiolaisille lähetettävässä kirjeessä, jossa kerrotaan kotikäynnin tarkoituksesta ja annetaan ohjeet ajan varaamiseksi kotisairaanhoitajalle. Käynti on maksuton.

Kotihoidon asiakasmaksulaskuri
Kotihoidon myöntämisperusteet
Tutustu Kotihoidon omavalvontasuunnitelmaan.


Kotihoitotiimien aluehaku

Löydät kotihoidon tiimisi ja kotisairaanhoitajasi puhelinnumeron

Kuopion Karttapalvelun aluejakokartalta.


Kotisaattohoito

Kuopion kaupungin kotihoidossa on mahdollisuus kotisaattohoitoon. Kotihoito toimii yhteistyössä KYS:n ja Harjulan sairaalan saattohoidon tukiyksikön kanssa. Tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä saattohoito toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten / läheisten kanssa sovitun hoitosuummintelman mukaan.

ATERIAPALVELUT

Ateriapalvelut on tarkoitettu vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan ruokailustaan. Ateriapalveluna tarjotaan yksi lounaaksi tarkoitettu ateria päivässä. Ateriat toimitetaan joko kotiin tai asiakas voi käydä syömässä palvelukeskuksessa ja palvelutalossa.

Perusturva- ja terveyslautakunta vahvistaa ateriapalvelujen myöntämisperusteet ja asiakasmaksut vuosittain.

Ateriapalvelujen myöntämisperusteet
Asiakasmaksut
TURVAPALVELUT

Hyvinvointiteknologiaopas, lukuversio (pdf) (tulossa)
Hyvinvointiteknologiaopas, tulostettava versio (pdf) (tulossa)

Perusturva- ja terveyslautakunta vahvistaa turvapalvelujen myöntämisperusteet vuosittain.

Turvapalvelujen myöntämisperusteet
OMAISHOITO
Omaishoitajaliitto

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa, jossa hoidon antaa omainen, läheinen tai muu henkilö. Hoitajana voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Tukea ei voi myöntää yksityiselle palveluntuottajalle.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu:

  • hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja hoitajalle

  • annettavasta hoitopalkkiosta,

  • vapaasta ja

  • omaishoitoa tukevista palveluista, kuten päiväkeskustoiminnasta, vuorohoidosta tai kotiin tuotetuista palveluista.

Hoitopalkkio on porrastettu kahteen maksuluokkaan, jonka suuruus ja myöntämisperusteet päätetään vuodeksi kerrallaan määrärahojen mukaisesti. Perusturva- ja terveyslautakunta päättää myöntämisperusteet vuosittain. Myöntämisperusteet vahvistetaan vuosittain perusturva- ja terveyslautakunnassa.


Omaishoitajan vapaan järjestäminen

Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa.
Vapaan järjestämisen vaihtoehtoja ovat:

  • päiväryhmätoiminta: yhteisö ja toimintakeskuspalvelu -sivulla

  • omaishoitajan sijaistaminen toimeksiantosopimuksella

  • omaishoidon tuen palveluseteli

  • kaupungin järjestämä vuorohoito.Muita palveluja omaishoidon tuen asiakkaille
Ulkoiluavustaja

Ulkoiluavustaja on kaupungin kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille suunnattua palvelua. Toiminta kustannetaan kaupungille lahjoituksena saaduista perintörahoista ja tehtävää hoitaa kaupungin työntekijää. Apu kohdennetaan asiakkaille, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta ulkoiluun. Pyörätuoliasiakkaita ulkoiluun ei voida ottaa

Ikääntyneen omaishoitaja voi saada kunnalta omaishoidon tukea ja muuta apua. Omaishoitajana toiminen -sivuilta voit lukea lisätietoa omaishoitajaksi ryhtymisestä ja saatavilla olevista palveluista ja tuista.

Kunta voi tarjota kuljetuksia vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja. Kuljetuksia voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Monet järjestöt tarjoavat vertaistuki- ja ystäväpalveluita ikääntyneille.

Ikääntyvän asuminen

Neuvoja ikääntyvälle turvalliseen ja toimivaan kotona asumiseen.

Lue lisää aiheesta

Ikääntyvälle uusi koti

Ikääntyessäsi saatat tarvita uuden kodin, jossa saat nykyistä helpommin apua ja palveluita.

Lue lisää aiheesta
Palvelutalot ja ryhmäkodit Kuopiossa
IKÄIHMISTEN JA ERITYISRYHMIEN ASUMINEN

Jos kotona asuminen ei ole mahdollista, etsitään asumiseen muita vaihtoehtoja. Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.
Asukkaat maksavat asumisesta vuokraa ja palveluista peritään asiakasmaksut. Ennen tuetumpaan asumispalveluun siirtymistä muut mahdolliset avohoidon keinot tukea asumista nykyisessä asumismuodossa tulee olla kartoitettu ja arvioitu.


Tuettu asuminen

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.


Perhehoito

Perhehoito on ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa, jolloin asukkaalla on mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin.


Vanhusten perhehoidon toimintaohje

Perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa

Liite vammaispalvelut


Palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.


Laitospalvelut

Sosiaalihuollon laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitospalveluja voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai jatkuvasti, päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti.
Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.


Vanhusten palveluohjaus

Puhelinpalvelu arkisin klo 8–11 tai 12:30-13:30
Puh. 017 183 245
vanhustenpalveluohjaus(at)kuopio.fi

HOIVAPALVELUKESKUKSET

Pitkäaikaishoito
Kuopion kaupungilla on pitkäaikaishoidon laitospaikkoja Puijonlaakson, Riistaveden, Nilsiän ja Maaningan palvelukeskuksissa, Harjulan sairaalan osastoilla 8-10 ja Karttulan terveysaseman vuodeosastolla.


Leväsen palvelukeskus

Paikkoja muistisairaille tai muille pitkäaikaista asumispaikkaa tarvitseville kuopiolaisille. Palvelukeskus sijaitsee Leväsen kaupunginosassa noin 8 km Kuopiosta etelään.
Lue lisää Leväsen palvelukeskuksesta


Puijonlaakson palvelukeskus

Puijonlaakson palvelukeskus Puijonlaakson palvelukeskuksessa toimii kaksi 41-paikkaista pitkäaikaishoidon/vuorohoidon osastoa. Palvelukeskuksessa toimii myös 7-paikkainen Iltaruskokoti.
Lue lisää Puijonlaakson palvelukeskuksesta


Riistaveden palvelukeskus

Riistaveden palvelukeskuksessa on hoivaosasto Lemmikki, jossa on 12 pitkäaikaishoivan paikkaa ja hoitokoti Valpuri, jossa on 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa.
Lue lisää Riistaveden palvelukeskuksesta


Lokottaja ja hoitokoti Ollukka Nilsiässä

Tehostetun asumispalvelun yksikkö Ollukka ja pitkäaikaishoidon yksikkö Lokottaja sijaitsevat Nilsiässä.
Lue lisää Lokottajasta ja hoitokoti Ollukkasta


Hoitokoti Liisanpiha Karttulassa

Tehostetun asumispalvelun 12 paikkainen yksikkö Liisanpiha sijaitsee Karttulassa.
Lue lisää hoitokoti Liisanpihasta


Ainola sekä hoitokodit Viljami ja Kotikulma Maaningalla

Tehostetun asumispalvelun yksiköt Viljami ja Kotikulma sekä pitkäaikaishoidon yksikkö Ainola sijaitsevat Maaningalla.
Lue lisää Ainolasta sekä hoitokoti Viljamista ja Kotikulmasta


Iivolan palvelukeskus Juankoskella

Vanhusten asumispalvelut
Lue lisää Iivolan palvelukeskuksesta

PALVELUTALOT JA RYHMÄKODIT
Palvelutalot ja ryhmäkodit

Ainolan ryhmäkoti
Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula, 044 718 4976


Villenpihan ryhmäkoti

Sairaalakatu 10, 72100 Karttula, 044 718 4975


Kotipihan ryhmäkoti

Sairaalakatu 10, 72100 Karttula, 044 718 4974


Mäntykampus

Melankatu 10 B, 70500 Kuopio, 044 718 3622

Asumisyksikkö Väinölä, 044 718 3318
Asumisyksikkö Ilmatar, 044 718 3323

Tervetuloa asumaan Mäntykampuksen alueelle (pdf)
Kuvia sisustuksesta


Mäntylä
, Untamonkatu 5,
70500 Kuopio, 044 718 3413


Alava
, Siikaniemenkatu 6,
70620 Kuopio, 044 718 3610


Pyörö
, Pyörönkaari 28,
70820 Kuopio, 044 718 6756


Suokatu
, Maljalahdenkatu 7,
70100 Kuopio, toimisto 044 718 1690


Ryhmäkoti Iltarusko

Sammakkolammentie 12, 70200 Kuopio, 044 718 3440


Tervaniityn asumispalveluyksikkö

Tervaniitynkatu 3, 70840 Kuopio, 044 718 3525

Tervetuloa asumaan Tervaniittyyn -esite (pdf)


Ryhmäkoti Iltatuuli

Kalevantie 4, 73300 NILSIÄ, 044 748 2627


Karhitien pienryhmäkoti

Karhitie, 7330 NILSIÄ, 044 748 2626

Karttapalvelu (kirjoita karttasovellukseen palveluasunnon katuosoite ilman postinumerotietoja)

MUITA ASUNTOJEN TARJOAJIA

Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry
Untamonkatu 5, 70500 Kuopio, 017 264 8400


Vanhusten ja lasten tuki -säätiö r.s.
Mailatie 4, 70200 Kuopio, 017 282 0118


Riistaveden Vanhustentukiyhdistys ry
Pölläkänmäentie 200 71160 Riistavesi
Kirsti Karhunen-Meyers, hallituksen pj. 0449747788


Vehmersalmen Vanhustenkotiyhdistys ry
Repopellontie 311, 71310 Vehmersalmi, 050 326 7727


Nilsiän Vanhustensuoja ry

Tilhintie 1-3, 73300 Nilsiä, 044 328 1143


Pihlajakodit-yhdistys ry
Vanhainkodintie 12, 72100 Karttula, 044 067 8560